Contravenții

                    Model legitimație controlor

Activitatea de control se desfășoară prin intermediul unui corp specializat de control, pentru a asigura condiții optime de siguranță și ordine în mijloacele de transport public de suprafață, precum și pentru a combate călătoriile frauduloase.

În timpul programului de lucru (în funcție de anotimp), controlorii legitimațiilor de călătorie poartă veste de culoare albastră, cu sigla STB (pe față) şi cu inscripţia CONTROL (pe spate), sau tricouri tip polo, de culoare albastră, inscripționate cu aceleași însemne care se regăsesc și pe veste.

Respectarea unei ținute decente, formată din cămașă de culoare deschisă și pantalon culoare închisă, reprezintă o măsură impusă de STB SA angajaților ce îndeplinesc funcția de controlor legitimații de călătorie.

Pentru eficientizarea activității de verificare a titlurilor de călătorie în mijloacele de transport public, începând din luna iunie 2022, STB SA desfășoară inclusiv activități de supracontrol, repartizând în traseu echipe de controlori care nu poartă veste de culoare albastră cu însemnele CONTROL – STB SA.

Echipele de controlori legitimații călătorie sunt instruite să prezinte în momentul controlului legitimația de control, cardul de operator și echipamentul de control.

Legitimația de control conține poza și datele de identificare ale angajatului STB SA (nume, prenume și numărul de serviciu), iar pe verso delegația de control, care reprezintă împuternicirea angajatului STB SA de a efectua verificarea titlurilor de călătorie.

Cardul de operator cu aplicație de control activă (denumit card de identitate) conține, de asemenea, poza și datele de identificare ale angajatului STB SA (nume, prenume și numărul de serviciu), prin intermediul căruia controlorii legitimații călătorie se autentifică și inițiază starea de control la validatoare. Acest card nu poate fi clonat și se află în posesia angajaților doar în timpul programului de lucru.

Echipamentul de control permite verificarea titlurilor de călătorie, prin intermediul unei aplicații.

La solicitarea agenților de control ai STB SA, călătorii sunt obligaţi să prezinte spre verificare titlurile de călătorie utilizate în acel moment, iar posesorii de abonamente nominale sau legitimaţii nominale sunt obligaţi să prezinte, la cererea acestora, actele de identitate.

Conform art. 18 din Ordonanta nr. 2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, contravenientul este obligat să prezinte agentului constatator, la cerere, actul de identitate. În caz de refuz, pentru legitimarea contravenientului, agentul constatator poate apela la polițiști, jandarmi sau polițiști locali.

Reglementările referitoare la aplicarea sancțiunilor contravenționale sunt prevăzute în
Regulamentul serviciului comunitar de transport public local de călători în regiunea București – Ilfov.        Model Proces Verbal de Contravenţie

Constituie contravenţie în domeniul Serviciului public de transport local de cӑlӑtori în regiunea București-Ilfov şi se sancţionează cu amendă, în funcţie de gravitate, următoarele fapte:

 1. călătoria fără titlu de călătorie valabil sau fără un alt document justificativ sau dovadă electronică (cod QR, cod de confirmare a tranzacției etc.), stocată în telefonul călătorului, în alt dispozitiv al acestuia sau în validatorul vehiculului, care să permită efectuarea călătoriei, conform precizărilor din oferta tarifară existentă;
 2. ȋmpiedicarea în orice mod a personalului cu competenţe, desemnat de către operatorul de transport/transportatorul autorizat, să-şi exercite atribuţiile de serviciu la bordul vehiculelor de transport în comun, în staţii ori la capetele de linii;
 3. solicitarea de deschidere a uşilor vehiculelor de transport public de persoane, între staţii sau la semafoare;
 4. angajarea de discuţii cu conducӑtorul vehiculului de transport în comun în timpul circulaţiei;
 5. ȋmpiedicarea organelor de control sӑ-şi exercite atribuţiile;
 6. călătoria pe părţile laterale sau în afara caroseriei vehiculelor;
 7. intervenţia neautorizată la aparatele/ instalaţiile vehiculului;
 8. acţionarea semnalului de alarmă fără a exista un pericol iminent pentru siguranţa vehiculului sau a călătorilor;
 9. producerea dezordinii în orice mod la urcare, la coborâre sau în interiorul vehiculului;
 10. lipirea afişelor în interiorul sau exteriorul vehiculului, precum și în stații, cu excepția situațiilor în care asemenea acțiuni sunt realizate în cadrul unor contracte comerciale semnate cu operatorii, cu autoritățile contractante sau cu TPBI;
 11. deteriorarea sau murdărirea sub orice formă a vehiculului;
 12. desfăşurarea unei activităţi comerciale neautorizate în interiorul vehiculului și în stații;
 13. aruncarea de obiecte de orice fel pe fereastra ori uşa vehiculului;
 14. ocuparea locurilor de pe scaune și/sau platforma vehiculului cu mărfuri sau bagaje fără validarea, în plus, a unui titlu de călătorie la tariful în vigoare la data efectuării călătoriei, pentru fiecare loc ocupat cu mărfurile sau bagajele respective;
 15. transportarea de materiale inflamabile (butelii de aragaz, butelii pentru oxigen sau acetilenă, bidoane cu benzină sau petrol, bidoane cu carbit, arme de foc neasigurate, etc), alte materiale sau obiecte care prin format sau dimensiune pot produce daune sau vătămări corporale;
 16. transportarea materialelor care ar putea produce neajunsuri celorlalţi călători, prin mirosurile pe care le emană, prin ardere, coroziune sau murdărie;
 17. transportarea animalelor vii, cu excepția celor prevăzute la Capitolul XII-Drepturi și obligatii ale călătorilor, lit. i);
 18. transportarea bagajelor sau obiectelor de dimensiuni mari (saci, lazi, mobilier, bare, metalice, etc.);
 19. ocuparea locurilor de pe scaune și/sau platforma vehiculului cu bagaje voluminoase a căror arie excede prevederilor Cap.V, lit.A, pct.13;

Contravenţiile mai sus menționate se sancţioneazӑ dupӑ cum urmeazӑ:

 1. cele de la litera a cu amendӑ de la 300-500 RON;
 2. cele de la litera b cu amendӑ de la 100-150 RON;
 3. cele de la litera c-n cu amendӑ de la 100-500 RON;
 4. cele de la litera o cu amendӑ de 100-300 RON;
 5. cele de la litera p-s cu amendӑ de la 500-1000 RON.

Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumatate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ.
Călătorul care a săvârșit una dintre contravențiile prevăzute la alin. 2 litera a, poate achita pe loc contravaloarea unui titlu de călătorie la tarif special, suprataxă, fără a se mai încheia proces verbal de contravenție.
Contravenţiilor prevăzute le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Potrivit prevederilor OG 2/2001, pentru contravențiile săvârșite de minorii care au împlinit 14 ani, amenda stabilită pentru fapta săvârșită se reduce la jumătate.
Achitarea amenzilor contravenționale se poate efectua prin mijloace de plată online (pe platforma www.ghiseul.ro, la acest link: https://www.ghiseul.ro/ghiseul/public/amenzi), prin instituții de credit autorizate cu care există încheiate convenții sau la casieriile autorităților administrației publice locale ori ale altor instituții publice abilitate să administreze veniturile bugetelor locale indiferent de localitatea pe a cărei rază acestea funcționează, de cetățenia, domiciliul sau de reședința contravenientului ori de locul săvârșirii contravenției, precum și la ghișeul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a României. O copie de pe chitanță se trimite prin poștă sau electronic, prin e-mail, către Societatea de Transport București.
Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția.