Carieră

[129] din data 2020-08-18

SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREŞTI STB SA

 

ORGANIZEAZĂ

În ziua de 29.09.2020, ora 08:00 la Biroul ITP-ITAC din bd. Theodor Pallady nr. 64, sector 3, clădirea Centrul de Excelență pentru Pregătirea Forței de Muncă, etajul 2, camera 36, în conformitate cu prevederile legale

 

CONCURS

Pentru ocuparea unui post de inginer la Biroul ITP-ITAC

 

Condiţii de înscriere la concurs:

 • Absolvenţi ai programelor universitare de licenţă;
 • Posesor permis de conducere auto categoriile B şi C sau D;
 • Certificat de atestare Inspector ITP, emis de R.A.R, valabil pentru clasa a II-a și a III-a;
 • Cunoștințe operare PC.

 

Concursul va consta în următoarele probe:

 • Selecţia dosarelor de concurs;
 • Proba scrisă (2 ore);
 • Selectia dosarelor constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la concurs şi se notează cu <admis> sau <respins>;
 • Pot participa la proba următoare numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă;
 • Nota minimă de admitere la proba scrisă este 7 (şapte);
 • În caz de egalitate de puncte, comisia va pune întrebări suplimentare de departajare din cadrul tematicii.

 

Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

 • Copie act identitate;
 • V. privind activitatea desfăşurată;
 • Copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări/ calificări;
 • Copie carnet de muncă sau alte documente (adeverințe) care să ateste vechimea în muncă;
 • Cazier judiciar fără înscrisuri;
 • Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie sau de către unități sanitare abilitate;
 • Cerere de înscriere la concurs.

 

Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate sau în copii legalizate.

Înscrierile se fac la sediul Societății de Transport București STB SA din b-dul Dinicu Golescu nr. 1, sector 1, la Biroul Resurse Umane Alte Structuri, în perioada 31.08.2020 – 18.09.2020.

 

Drepturi salariale: salariul de încadrare 4.389 lei – 5.439 lei, spor de vechime în muncă 7%-32% din salariul de încadrare negociat, bonuri de masă şi alte beneficii conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă al Societății de Transport București STB SA.

 

Informații suplimentare se pot obţine la telefon: 021.307.45.61.

 [128] din data 2020-07-06

SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREŞTI STB SA
efectuează recrutare şi selecţie de personal calificat în vederea angajării în meseria de fochist la sediul Casei de Odihnă Predeal din Str. Tudor Vladimirescu, nr. 22A, judeţul Braşov în conformitate cu prevederile legale

(limitele de salarizare pentru postul de fochist: 2.699 lei – 2.846 lei)


Acte necesare pentru înscrierea în vederea ocupării postului:

 • Act de identitate original şi copie;
 • CV;
 • Adeverinţă/Diploma absolvire liceu/ scoala profesională, original şi copie;
 • Certificat de calificare pentru meseria de fochist;
 • Autorizaţie ISCIR de fochist + talon pentru vize anuale (anexă la autorizaţie)
 • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • Cazier judiciar fără înscrisuri
CV-urile însoţite de documentele prezentate se depun la sediul Casei de Odihnă Predeal din Str. Tudor Vladimirescu, nr. 22A, judeţul Braşov între orele 8:00- 14:00;
Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon: 0268.456.116, de luni până vineri , între orele 8:00- 14:00;
Candidaţii selectaţi vor fi contactaţi pentru completarea actelor necesare în vederea angajării.
Cererile şi/sau CV-urile care nu îndeplinesc condiţiile minime prezentate, vor fi clasate.
Cererile şi/sau CV-urile care nu sunt selectate pentru completarea actelor necesare în vederea angajării, vor fi înregistrate în baza de date a societăţii.


[127] din data 2019-02-07

Societatea de Transport Bucureşti STB S.A. efectuează recrutarea şi selecţia de personal calificat
în vederea angajării în meseria conducător tramvai.

Acte necesare-cerinţe minime obligatorii:

 • Permis de conducere categoria “Tv”;
 • Adeverinţă/diplomă absolvire minim 10 clase;
 • Certificat de cazier judiciar fără înscrisuri;
 • Aviz medical de la medicul de familie cu menţiunea “este sau nu este în evidenţă cu boli cronice sau neuropsihice".

Cv-urile însoţite de documentele prezentate se pot depune atât la sediul central din Bd. Dinicu Golescu nr. 1, sector 1, Bucureşti, de luni până vineri, între orele 07.00-15.00, la Registratura Generală, parter sau se pot transmite pe email: info@stbsa.ro;

Informaţii se pot obţine la numărul de telefon: 021.322.11.76, program de luni până vineri, între orele 08.00-14.00.

Candidaţii selectaţi vor fi contactaţi pentru completarea actelor necesare în vederea angajării.

Cererile şi/sau CV-urile care nu îndeplinesc condiţiile minime prezentate, vor fi clasate.

Cererile şi/sau CV-urile care nu sunt selectate pentru completarea actelor necesare în vederea angajării, vor fi înregistrate în baza de date a societăţii.[125] din data 2018-10-23

SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREŞTI  STB  SA ORGANIZEAZĂ

în data de22. 11. 2018 ora 8:00

la sediul Societăţii de Transport Bucureşti STB SA din bulevardul Dinicu Golescu, nr.1, sector 1, Bucureşti,la Serviciul Investitii, etaj 3 în conformitate cu prevederile legale

CONCURS

pentru ocuparea unui post de diriginte de şantier cu specializarea construcţii civile şi industriale şi a unui post de diriginte de şantier cu specializarea instalaţii pentru construcţii (sanitare, termoventilaţii, reţele termice, apa/canal, gaze naturale), la  Serviciul Fundamentare, Urmărire şi Derulare Investiţii din cadrul Direcţiei Dezvoltare şi Politici Economice

 

 (limitele de salarizare pentru postul de diriginte de şantier : 4.460 lei – 4.980 lei)

               

Concursul va consta în următoarele probe:

 • selectarea dosarelor de înscriere;
 • probă scrisă cu durata de  2 ore în data de 22.11. 2018, ora 800;
 • interviu în cazul în care concurenţii obţin punctaj egal la proba scrisă;

Selecţia dosarelor constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la concurs şi se notează cu “ADMIS” sau “RESPINS”.

Pot participa la proba scrisă numai candidaţii declaraţi “ADMIS” la proba precedentă.

Nota minima de admitere este 7 (şapte) şi va fi declarat “ADMIS” candidatul cu nota cea mai mare.

        În situaţia în care mai mulţi candidaţi vor obţine note egale la proba scrisă, departajarea se va face prin interviu, fiind declarat admis candidatul cu cea mai mare notă la interviu.

 

Condiţii de înscriere la concurs:

 • Vechimeînmuncăînspecialitate (execuţie, întreţineresauproiectare) minim 5 ani;
 • Studii universitare de lungă durată sau echivalent, absolvite cu diplomă de licenţă în specialitatea construcţii respectiv instalaţii pentru construcţii;
 • Cunoştinţe medii de operare PC (Microsoft Office);
 • Apt medical;
 • Disponibilitatea candidatului pentru participarea la examenul de autorizare de diriginte de şantier.

 

Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

 • Act de identitate original şi copie;
 • Diploma de studii şi alte acte care să ateste efectuare unor specializări original şi copie;
 • Carnet de muncă sau alte documente care să ateste vechimea în specialitate original şi copie;
 • CV privind activitatea desfăşurată;
 • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • Cazier  judiciar fără înscrisuri;
 • Cerere de înscriere la concurs.

Documentele depuse la dosarele de concurs vor fi certificate pentru conformitate cu originalul prin semnătură de către solicitantul postului.

Înscrierile se fac la sediul Societăţii de Transport Bucureşti STB SA din Municipiul Bucureştibulevardul Dinicu Golescu, nr.1, sector 1, Serviciul Resurse Umane în perioada 25.10.2018 - 14.11.2018.

Termenul limită de depunere a dosarului este data de 14.11.2018, ora 1500

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021.307.44.27.[124] din data 2018-09-03

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI
ORGANIZEAZĂ

În ziua de 01.10.2018, ora 08,00 la Biroul Tehnic Inspecţie Tehnică Periodică  din bd. Theodor Pallady nr. 64, sector 3, clădirea Biroului Formare Profesională, etajul 2, camera 36 în conformitate cu prevederile legale

Pentru ocuparea  unui post de

maistru la Biroul Tehnic Inspecţie Tehnică Periodică  

Drepturi salariale: salariul de bază 3.380 lei – 3.700 lei, spor vechime 7%-32% din salariul de bază,  bonuri de masă şi alte beneficii conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă RATB.

 

Condiţii de înscriere la concurs:

 • Absolvenţi ai şcolii de maistri;
 • Posesor permis de conducere auto categoriile B şi C sau D ;
 • Certificat de atestare Inspector ITP, emis de R.A.R, valabil pentru clasa a II-a şi a III-a;
 • Cunostinte operare PC;

 

Concursul va consta în următoarele probe:

 • Selecţia dosarelor de concurs
 • Proba scrisă (2 ore)
 • Selectia dosarelor constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la concurs şi se notează cu <admis> sau <respins>
 • Pot participa la proba următoare numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă;
 • Nota minimă de admitere la proba scrisă este 7 (şapte);
 • In caz de egalitate de puncte, comisia va pune întrebări suplimentare de departajare din cadrul tematicii.

Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

 • Copie act identitate;
 • C.V. privind activitatea desfăşurată
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 
 • Copie carnet de muncă sau alte documente care să ateste vechimea în muncă;
 • Cazier judiciar fără înscrisuri;
 • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • Cerere de înscriere la concurs.

 

           Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate sau în copii legalizate.

         Înscrierile se fac la sediul R.A.T.B. din b-dul Dinicu Golescu nr. 1, sector 1, Serviciul Resurse Umane – Biroul Resurse Umane Alte Structuri, în perioada 05.09.2018 – 25.09.2018. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 021.307.44.09.[123] din data 2018-09-03

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI
ORGANIZEAZĂ

În ziua de 01.10.2018, ora 08,00 la Biroul Tehnic Inspecţie Tehnică Periodică  din bd. Theodor Pallady nr. 64, sector 3, clădirea Biroului Formare Profesională, etajul 2, camera 36 în conformitate cu prevederile legale

Pentru ocuparea  unui post de

inginer la Biroul Tehnic Inspecţie Tehnică Periodică  

Drepturi salariale: salariul de bază 3.980 lei – 4.800 lei, spor vechime 7%-32% din salariul de bază,  bonuri de masă şi alte beneficii conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă RATB.

 

Condiţii de înscriere la concurs:

 • Absolvenţi ai programelor universitare de licenţă "Autovehicule Rutiere", domeniul "Ingineria Autovehiculelor";
 • Posesor permis de conducere auto categoriile B şi C sau D ;
 • Certificat de atestare Inspector ITP, emis de R.A.R, valabil pentru clasa a II-a şi a III-a;
 • Cunostinte operare PC;

 

Concursul va consta în următoarele probe:

 • Selecţia dosarelor de concurs
 • Proba scrisă (2 ore)
 • Selectia dosarelor constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la concurs şi se notează cu <admis> sau <respins>
 • Pot participa la proba următoare numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă;
 • Nota minimă de admitere la proba scrisă este 7 (şapte);
 • In caz de egalitate de puncte, comisia va pune întrebări suplimentare de departajare din cadrul tematicii.

Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

 • Copie act identitate;
 • C.V. privind activitatea desfăşurată
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 
 • Copie carnet de muncă sau alte documente care să ateste vechimea în muncă;
 • Cazier judiciar fără înscrisuri;
 • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • Cerere de înscriere la concurs.

 

           Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate sau în copii legalizate.

         Înscrierile se fac la sediul R.A.T.B. din b-dul Dinicu Golescu nr. 1, sector 1, Serviciul Resurse Umane – Biroul Resurse Umane Alte Structuri, în perioada 05.09.2018 – 25.09.2018. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 021.307.44.09.[122] din data 2018-07-30

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI
ORGANIZEAZĂ

În ziua de 22.08.2018, ora 09,00 la sediul Centrului de Sănătate din str. Dr. Grozovici nr. 6, sector 2, Sala de Consiliu, etajul 3, în conformitate cu prevederile legale

Pentru ocupareaa 2posturi

-  1 post temporar vacant de asistent medical principal la Spital –Secţia Sterilizare 

Drepturi salariale: salariul de bază 3.280 lei – 3.380 lei, spor vechime 7%-32% din salariul de bază, spor condiţii periculoase de muncă 15% din salariul de bază, bonuri de masă şi alte beneficii conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă RATB ;

-  1 posti de asistent medical  la Spital - Sectia Chirurgie.

 

 Drepturi salariale: Salariul de bază 3.000 lei – 3.190 lei, spor vechime 7%-32% din salariul de bază, spor conditii periculoase de muncă 15% din salariul de bază, bonuri de masă şi alte beneficii conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă RATB.

Condiţii de înscriere la concurs:

 • Absolvenţi ai învăţământului superior de 3 ani în specialitate sau,      
 • Absolvenţi ai şcolilor postliceale sanitare sau echivalentă de specialitate – asistent medical generalist sau,
 • Absolventi ai scolilor postliceale prin echivalare conf. HG nr. 797/1997- asistent medical generalist;
 • Posesori certificat membru OAMGMAMR vizat la zi,
 • Apt medical.
 • Pentru postul de asistent medical principal vor putea participa numai posesorii certificatului de grad principal

Concursul va consta în următoarele probe:

 • Selecţia dosarelor de concurs
 • Proba scrisă tip sinteză (3 ore)
 • Proba orală
 • Selectia dosarelor constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la concurs şi se notează cu <admis> sau <respins>
 • Pot participa la proba următoare numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă;
 • Nota minimă de admitere la proba scrisă este 7 (şapte) ;
 • La proba orală vor participa doar candidaţii care au obţinut minim nota 7 la proba scrisă;
 • Candidatul care a obţinut cea mai mare notă (media notelor de la proba scrisă şi de la proba orală) va fi declarat admis.

Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

 • Copie act identitate;
 • Cazier judiciar fără înscrisuri;
 • Copie carnet de muncă sau alte documente care să ateste vechimea în muncă/specialitate;
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 
 • C.V. privind activitatea desfăşurată;
 • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • Cerere de înscriere la concurs.

Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate sau în copii legalizate.

Înscrierile se fac la sediul R.A.T.B. din b-dul Dinicu Golescu nr. 1, sector 1, Serviciul Resurse Umane – Biroul Resurse Umane Alte Structuri, în perioada 26.07.2018 – 16.08.2018. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 021.307.44.09.[121] din data 2018-07-30

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI
ORGANIZEAZĂ

În ziua de 22.08.2018, ora 9,00 la sediul Centrului de Sănătate din str. Dr. Grozovici nr. 4-6, sector 2, Sala de Consiliu, etajul 3

În conformitate cu prevederile legale

Pentru ocuparea unui post de telefonist

Drepturi salariale: Salariul de bază 2.100 lei – 2.370 lei, spor vechime 7%-32% din salariul de bază,  bonuri de masă şi alte beneficii conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă RATB.

Concursul va consta în următoarele probe:

 • Selecţia dosarelor de concurs
 • Proba scrisă tip grilă ( 3 ore)
 • Selectia dosarelor constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la concurs şi se notează cu <admis> sau <respins>
 • Pot participa la proba următoare numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă
 • Nota minimă de admitere la proba scrisă este 7 (şapte);
 • In caz de egalitate de puncte, comisia va pune întrebări suplimentare de departajare din cadrul tematicii ;
 • Dacă egalitatea persistă, postul va fi ocupat de candidatul cu o experienţă mai îndelungată în domeniu.

Condiţii de înscriere la concurs:

 • Absolvenţi de liceu;
 • Apt medical.

Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

 • Copie act identitate;
 • Cazier judiciar fără înscrisuri
 • Copie carnet  de muncă sau alte documente care să ateste vechimea în specialitate;
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor  specializări; 
 • C.V. privind activitatea desfăşurată;
 • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • Cerere de înscriere la concurs.

Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate sau în copii legalizate.

Înscrierile se fac la sediul R.A.T.B. din b-dul Dinicu Golescu nr. 1, sector 1, Serviciul Resurse Umane – Biroul Resurse Umane Alte Structuri, în perioada 26.07.2018 – 16.08.2018. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 021.307.44.09.[120] din data 2018-07-30

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI
ORGANIZEAZĂ

În ziua de 22.08.2018, ora 09,00 la sediul Centrului de Sănătate din str. Dr. Grozovici nr. 6, sector 2, Sala de Consiliu, etajul 3, în conformitate cu prevederile legale

Pentru ocuparea a2 posturi de îngrijitoare din care un post pe perioadă nedeterminată şi un post pe perioadă determinată

       Drepturi salariale: Salariul de bază 2.100 lei, spor vechime 7%-32% din salariul de bază, spor conditii periculoase de muncă 10% din salariul de bază, bonuri de masă şi alte beneficii conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă RATB.

Condiţii de înscriere la concurs:

 • Absolvenţi ai şcolii generale;
 • Apt medical.

      Concursul va consta în următoarele probe:

 • Selecţia dosarelor de concurs
 • Proba scrisă tip grilă (3 ore)
 • Selectia dosarelor constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la concurs şi se notează cu <admis> sau <respins> ;
 • Pot participa la proba următoare numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă;
 • Nota minimă de admitere la proba scrisă este 7 (şapte);
 • In caz de egalitate de puncte, comisia va pune întrebări suplimentare de departajare din cadrul tematicii ;
 • Dacă egalitatea persistă, postul va fi ocupat de candidatul cu o experienţă mai îndelungată în domeniu.

      Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

 • Copie act identitate;
 • Cazier judiciar fără înscrisuri;
 • Copie carnet de muncă sau alte documente care să ateste vechimea în muncă/specialitate;
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 
 • C.V. privind activitatea desfăşurată;
 • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • Cerere de înscriere la concurs.

         Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate sau în copii legalizate.

Înscrierile se fac la sediul R.A.T.B. din b-dul Dinicu Golescu nr. 1, sector 1, Serviciul Resurse Umane – Biroul Resurse Umane Alte Structuri, în perioada 26.07.2018 – 16.08.2018. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 021.307.44.09.[119] din data 2018-07-30

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI
ORGANIZEAZĂ

În ziua de 22.08.2018, ora 09,00 la sediul Centrului de Sănătate din str. Dr. Grozovici nr. 6, sector 2, Sala de Consiliu, etajul 3, în conformitate cu prevederile legale

Pentru ocuparea unui post temporar vacant de

asistent medical la Ambulatoriu de Specialitate – Laboratorul de Analize Medicale

      Drepturi salariale: salariul de bază 3.000 lei – 3.190 lei, spor vechime 7%-32% din salariul de bază, spor condiţii periculoase de muncă 20% din salariul de bază, bonuri de masă şi alte beneficii conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă RATB.

Condiţii de înscriere la concurs:

 • Absolvenţi ai învăţământului superior de 3 ani în specialitate sau,      
 • Absolvenţi ai şcolilor postliceale sanitare sau echivalentă de specialitate – asistent medical laborator sau generalist sau,
 • Absolventi ai scolilor postliceale prin echivalare conf. HG nr. 797/1997- asistent medical laborator sau generalist;
 • Posesori certificat membru OAMGMAMR vizat la zi,
 • Cunostinte operare PC ((MS Office: Word, Excel, Outlook)  nivel mediu;
 • Apt medical.

 

     Concursul va consta în următoarele probe:

 • Selecţia dosarelor de concurs
 • Proba scrisă tip grilă (3 ore)
 • Selectia dosarelor constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la concurs şi se notează cu <admis> sau <respins> ;
 • Pot participa la proba următoare numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă;
 • Nota minimă de admitere la proba scrisă este 7 (şapte);
 • In caz de egalitate de puncte, comisia va pune întrebări suplimentare de departajare din cadrul tematicii ;
 • Dacă egalitatea persistă, postul va fi ocupat de candidatul cu o experienţă mai îndelungată în domeniu.

 

      Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

 • Copie act identitate;
 • Cazier judiciar fără înscrisuri;
 • Copie carnet de muncă sau alte documente care să ateste vechimea în muncă/specialitate;
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 
 • C.V. privind activitatea desfăşurată;
 • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • Cerere de înscriere la concurs.

 

           Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate sau în copii legalizate.

Înscrierile se fac la sediul R.A.T.B. din b-dul Dinicu Golescu nr. 1, sector 1, Serviciul Resurse Umane – Biroul Resurse Umane Alte Structuri, în perioada 26.07.2018 – 16.08.2018. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 021.307.44.09.

 [118] din data 2018-07-11

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI
ORGANIZEAZĂ

În ziua de 01.08.2018, ora 09,00 la sediul Centrului de Sănătate din Str. Dr. Grozovici nr. 6,  
sector 2, Bucureşti, în conformitate cu prevederile legale
CONCURS
pentru ocuparea unui număr de 5 posturi de asistent medical medicină generală la
Cabinet Medicina Muncii

 

Drepturi salariale: salariul de bază 3.000 lei – 3.190 lei, spor vechime 7%-32% din salariul de bază,  bonuri de masă şi alte beneficii conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă RATB.

Condiţii de înscriere la concurs:

 • Absolvenţi ai învăţământului superior de 3 ani în specialitate sau,       
 • Absolvenţi ai şcolilor postliceale sanitare sau echivalentă de specialitate – asistent medical generalist sau,
 • Absolventi ai scolilor postliceale prin echivalare conf. HG nr. 797/1997- asistent medical generalist;
 • Posesori certificat membru OAMGMAMR vizat la zi,
 • Cunoştinţe operare PC (word, excel, autlook) – nivel mediu;
 • Apt medical pentru a participa la concurs.

Concursul va consta în următoarele probe:

 • Selecţia dosarelor de concurs;
 • Proba scrisă: 5 subiecte din tematică (3 ore);
 • Proba orală: 1 subiect din tematică.

- Selectia dosarelor constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la concurs şi se notează cu <admis> sau <respins>
- Pot participa la proba următoare numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă;
- Nota minimă de admitere la proba scrisă este 7 (şapte). Fiecare subiect este notat cu maxim 2 puncte;
- Nota finală va fi media notelor obţinute de la proba scrisă şi de la proba orală. Nota minimă de promovare  a concursului este 7 (şapte);
- În caz de egalitate de puncte, comisia va pune întrebări suplimentare de departajare din cadrul tematicii.

Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

 • Copie act identitate;
 • Cazier judiciar fără înscrisuri;
 • Copie carnet de muncă sau alte documente care să ateste vechimea în muncă/specialitate;
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;  
 • C.V. privind activitatea desfăşurată;
 • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • Cerere de înscriere la concurs.

           Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate sau în copii legalizate.

Înscrierile se fac la sediul R.A.T.B. din b-dul Dinicu Golescu nr. 1, sector 1, Serviciul Resurse Umane – Biroul Resurse Umane Alte Structuri, în perioada 09.07.2018 – 27.07.2018. Relaţii suplimentare se pot obţine latelefon: 021.307.44.28.[117] din data 2018-06-20

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI
ORGANIZEAZĂ

În ziua de 23.07.2018, ora 09,00 la Biroul Tehnic Inspecţie Tehnică Periodică  din bd. Theodor Pallady nr. 64, sector 3, clădirea Biroului Formare Profesională, etajul 2, camera 36 în conformitate cu prevederile legale

Pentru ocupareaunui post de
maistru la Biroul Tehnic Inspecţie Tehnică Periodică  

Drepturi salariale: salariul de bază 3.380 lei – 3.700 lei, spor vechime 7%-32% din salariul de bază,  bonuri de masă şi alte beneficii conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă RATB.

Condiţii de înscriere la concurs:

 • Absolvenţi ai şcolii de maistri;
 • Posesor permis de conducere auto categoriile B şi C sau D ;
 • Certificat de atestare Inspector ITP, emis de R.A.R, valabil pentru clasa a II-a şi a III-a;
 • Cunostinte operare PC;

Concursul va consta în următoarele probe:

 • Selecţia dosarelor de concurs
 • Proba scrisă (2 ore)
 • Selectia dosarelor constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la concurs şi se notează cu <admis> sau <respins>
 • Pot participa la proba următoare numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă;
 • Nota minimă de admitere la proba scrisă este 7 (şapte);
 • In caz de egalitate de puncte, comisia va pune întrebări suplimentare de departajare din cadrul tematicii.

Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

 • Copie act identitate;
 • C.V. privind activitatea desfăşurată
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 
 • Copie carnet de muncă sau alte documente care să ateste vechimea în muncă;
 • Cazier judiciar fără înscrisuri;
 • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • Cerere de înscriere la concurs.

           Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate sau în copii legalizate.

Înscrierile se fac la sediul R.A.T.B. din b-dul Dinicu Golescu nr. 1, sector 1, Serviciul Resurse Umane – Biroul Resurse Umane Alte Structuri, în perioada 25.06.2018 – 13.07.2018. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 021.307.44.09.[116] din data 2018-05-22

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI

ORGANIZEAZĂ

În ziua de 19.06.2018, ora 09,00 la sediul Centrului de Sănătate din str. Dr. Grozovici nr. 6, sector 2, Sala de Consiliu, etajul 3, în conformitate cu prevederile legale

 1. Pentru ocuparea unui post de ½ normă de audiolog (studii superioare de scurtă durată) la Ambulatoriu de Specialitate – Cabinet O.R.L.

Drepturi salariale: salariul de bază 3.700 lei – 3.840 lei (1.850 lei – 1.920 lei), spor vechime 7%-32% din salariul de bază, bonuri de masă şi alte beneficii conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă RATB.

 

Condiţii de înscriere la concurs:

 • Absolvenţi ai Colegiului de Audiologie şi Protezare Auditivă;      
 • Apt medical.

 

Concursul va consta în următoarele probe:

 • Selecţia dosarelor de concurs
 • Proba scrisă tip sinteză (3 ore);
 • Proba practică.
 • Selecţia dosarelor constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la concurs şi se notează cu <admis> sau <respins>
 • Pot participa la proba următoare numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă;
 • Nota minimă de admitere la proba scrisă este 7 (şapte);
 • La proba orală vor participa doar candidaţii care au obţinut minim nota 7 la proba scrisă
 • În caz de egalitate comisia se pune întrebări suplimentare de departajare.

 

Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

 • Copie act identitate;
 • Cazier judiciar fără înscrisuri;
 • Copie carnet de muncă sau alte documente care să ateste vechimea în muncă/specialitate;
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 
 • C.V. privind activitatea desfăşurată;
 • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • Cerere de înscriere la concurs.

 

           Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate sau în copii legalizate.

Înscrierile se fac la sediul R.A.T.B. din b-dul Dinicu Golescu nr. 1, sector 1, Serviciul Resurse Umane – Biroul Resurse Umane Alte Structuri, în perioada 22.05.2018 – 13.06.2018. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 021.307.44.09.[115] din data 2018-05-22

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI

ORGANIZEAZĂ

În ziua de 19.06.2018, ora 09,00 la sediul Centrului de Sănătate din str. Dr. Grozovici nr. 6, sector 2, Sala de Consiliu, etajul 3, în conformitate cu prevederile legale

 1. Pentru ocuparea a  1 post de infirmier

 Drepturi salariale: Salariul de bază 2.100 lei – 2.230 lei, spor vechime 7%-32% din salariul de bază, spor conditii periculoase 15%/75% din salariul de bază, bonuri de masă şi alte beneficii conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă RATB.

Condiţii de înscriere la concurs:

 • Absolvenţi ai cursului de infirmier organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din Romania sau de furnizorii autorizaţi de Ministerul Muncii, Ministerul Educaţiei cu avizul Ministerului Sănătăţii;
 •  Constituie un avantaj experienţa în domeniul sanitar;
 • Apt medical.

Concursul va consta în următoarele probe:

 • Selecţia dosarelor de concurs
 • Proba scrisă tip grilă (3 ore)
 • Selectia dosarelor constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la concurs şi se notează cu <admis> sau <respins> ;
 • Pot participa la proba următoare numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă;
 • Nota minimă de admitere la proba scrisă este 7 (şapte);
 • În caz de egalitate postul va fi ocupat de candidatul cu o experienţă mai îndelungată de infirmier;
 • Dacă egalitatea persistă, departajarea candidaţilor se va face prin întrebări suplimentare.

Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

 • Copie act identitate;
 • Cazier judiciar fără înscrisuri;
 • Copie carnet de muncă sau alte documente care să ateste vechimea în muncă/specialitate;
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 
 • C.V. privind activitatea desfăşurată;
 • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • Cerere de înscriere la concurs.

 

         Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate sau în copii legalizate.

Înscrierile se fac la sediul R.A.T.B. din b-dul Dinicu Golescu nr. 1, sector 1, Serviciul Resurse Umane – Biroul Resurse Umane Alte Structuri, în perioada 22.05.2018 – 13.06.2018. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 021.307.44.09.[114] din data 2018-05-22

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI ORGANIZEAZĂ

În ziua de 19.06.2018, ora 09,00 la sediul Centrului de Sănătate din str. Dr. Grozovici nr. 6, sector 2, Sala de Consiliu, etajul 3, în conformitate cu prevederile legale

 1. Pentru ocuparea a  1 post de îngrijitoare

 Drepturi salariale: Salariul de bază 2.100 lei, spor vechime 7%-32% din salariul de bază, spor conditii periculoase 10% din salariul de bază, bonuri de masă şi alte beneficii conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă RATB.

Condiţii de înscriere la concurs:

 • Absolvenţi ai şcolii generale;
 •  Constituie un avantaj experienţa în domeniul sanitar;
 •  Apt medical.

Concursul va consta în următoarele probe:

 • Selecţia dosarelor de concurs
 • Proba scrisă tip grilă (3 ore)
 • Selectia dosarelor constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la concurs şi se notează cu <admis> sau <respins> ;
 • Pot participa la proba următoare numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă;
 • Nota minimă de admitere la proba scrisă este 7 (şapte);
 • În caz de egalitate postul va fi ocupat de candidatul cu o experienţă mai îndelungată de îngrijitor;
 • Dacă egalitatea persistă, departajarea candidaţilor se va face prin întrebări suplimentare.

Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

 • Copie act identitate;
 • Cazier judiciar fără înscrisuri;
 • Copie carnet de muncă sau alte documente care să ateste vechimea în muncă/specialitate;
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 
 • C.V. privind activitatea desfăşurată;
 • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • Cerere de înscriere la concurs.

 

         Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate sau în copii legalizate.

Înscrierile se fac la sediul R.A.T.B. din b-dul Dinicu Golescu nr. 1, sector 1, Serviciul Resurse Umane – Biroul Resurse Umane Alte Structuri, în perioada 22.05.2018 – 13.06.2018. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 021.307.44.09.[113] din data 2018-05-22

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI ORGANIZEAZĂ

În ziua de 19.06.2018, ora 09,00 la sediul Centrului de Sănătate din str. Dr. Grozovici nr. 6, sector 2, Sala de Consiliu, etajul 3, în conformitate cu prevederile legale

 1. Pentru ocuparea unui post de asistent medical la Ambulatoriu de Specialitate – Cabinet O.R.L.

Drepturi salariale: salariul de bază 3.000 lei – 3.190 lei, spor vechime 7%-32% din salariul de bază,  bonuri de masă şi alte beneficii conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă RATB.

Condiţii de înscriere la concurs:

 • Absolvenţi ai învăţământului superior de 3 ani în specialitate sau,      
 • Absolvenţi ai şcolilor postliceale sanitare sau echivalentă de specialitate – asistent medical laborator sau generalist sau,
 • Absolventi ai scolilor postliceale prin echivalare conf. HG nr. 797/1997- asistent medical laborator sau generalist;
 • Posesori certificat membru OAMGMAMR vizat la zi,
 • Cunostinte operare PC ((MS Office: Word, Excel, Outlook)  nivel mediu;
 • Apt medical.

Concursul va consta în următoarele probe:

 • Selecţia dosarelor de concurs
 • Proba scrisă tip sinteză (3 ore)
 • Selectia dosarelor constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la concurs şi se notează cu <admis> sau <respins>
 • Pot participa la proba următoare numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă;
 • Nota minimă de admitere la proba scrisă este 7 (şapte);
 • In caz de egalitate de puncte, comisia va pune întrebări suplimentare de departajare din cadrul tematici.i

Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

 • Copie act identitate;
 • Cazier judiciar fără înscrisuri;
 • Copie carnet de muncă sau alte documente care să ateste vechimea în muncă/specialitate;
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 
 • C.V. privind activitatea desfăşurată;
 • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • Cerere de înscriere la concurs.

           Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate sau în copii legalizate.

Înscrierile se fac la sediul R.A.T.B. din b-dul Dinicu Golescu nr. 1, sector 1, Serviciul Resurse Umane – Biroul Resurse Umane Alte Structuri, în perioada 22.05.2018 – 13.06.2018. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 021.307.44.09.[112] din data 2017-12-19

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI

ORGANIZEAZĂ

În ziua de 18.01.2018, ora 09,00 la sediul Centrului de Sănătate din str. Dr. Grozovici nr. 6, sector 2, Sala de Consiliu, etajul 3, în conformitate cu prevederile legale

Pentru ocuparea a  

2 posturi de îngrijitoare

 

Drepturi salariale: Salariul de bază 2.100 lei, spor vechime 7%-32% din salariul de bază, spor conditii periculoase 10% din salariul de bază, bonuri de masă şi alte beneficii conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă RATB.

 

Condiţii de înscriere la concurs:

 • Absolvenţi ai şcolii generale;
 • Constituie un avantaj experienţa în domeniu pe post de îngrijitor ;
 • Apt medical.

 

Concursul va consta în următoarele probe:

 • Selecţia dosarelor de concurs
 • Proba scrisă tip grilă (3 ore)
 • Selectia dosarelor constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la concurs şi se notează cu <admis> sau <respins> ;
 • Pot participa la proba următoare numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă;
 • Nota minimă de admitere la proba scrisă este 6 (şase);
 • În caz de egalitate postul va fi ocupat de candidatul cu o experienţă mai îndelungată de îngrijitor;
 • Daca egalitatea persistă, departajarea candidaţilor se va face prin întrebări suplimentare.

 

Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

 • Copie act identitate;
 • Cazier judiciar fără înscrisuri;
 • Copie carnet de muncă sau alte documente care să ateste vechimea în muncă/specialitate;
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 
 • C.V. privind activitatea desfăşurată;
 • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • Cerere de înscriere la concurs.

 

         Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate sau în copii legalizate.

         Înscrierile se fac la sediul R.A.T.B. din b-dul Dinicu Golescu nr. 1, sector 1, Serviciul Resurse Umane – Biroul Resurse Umane Alte Structuri, în perioada 19.12.2017 – 12.01.2018. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 021.307.44.09.[111] din data 2017-12-19

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI

ORGANIZEAZĂ

În ziua de 18.01.2018, ora 09,00 la sediul Centrului de Sănătate din str. Dr. Grozovici nr. 6, sector 2, Sala de Consiliu, etajul 3, în conformitate cu prevederile legale

Pentru ocuparea  unui post de

asistent medical la Ambulatoriu de Specialitate – Laborator de Analize Medicale 

Drepturi salariale: salariul de bază 3.000 lei – 3.190 lei, spor vechime 7%-32% din salariul de bază, spor condiţii periculoase de muncă 20% din salariul de bază, bonuri de masă şi alte beneficii conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă RATB.

 

Condiţii de înscriere la concurs:

 • Absolvenţi ai învăţământului superior de 3 ani în specialitate sau,      
 • Absolvenţi ai şcolilor postliceale sanitare sau echivalentă de specialitate – asistent medical laborator sau generalist sau,
 • Absolventi ai scolilor postliceale prin echivalare conf. HG nr. 797/1997- asistent medical laborator sau generalist;
 • Posesori certificat membru OAMGMAMR vizat la zi,
 • Apt medical.

 

Concursul va consta în următoarele probe:

 • Selecţia dosarelor de concurs
 • Proba scrisă tip grilă (3 ore)
 • Selectia dosarelor constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la concurs şi se notează cu <admis> sau <respins>
 • Pot participa la proba următoare numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă;
 • Nota minimă de admitere la proba scrisă este 7 (şapte)
 • În caz de egalitate departajarea candidaţilor se va face prin întrebări suplimentare;

 

Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

 • Copie act identitate;
 • Cazier judiciar fără înscrisuri;
 • Copie carnet de muncă sau alte documente care să ateste vechimea în muncă/specialitate;
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 
 • C.V. privind activitatea desfăşurată;
 • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • Cerere de înscriere la concurs.

 

           Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate sau în copii legalizate.

         Înscrierile se fac la sediul R.A.T.B. din b-dul Dinicu Golescu nr. 1, sector 1, Serviciul Resurse Umane – Biroul Resurse Umane Alte Structuri, în perioada 19.12.2017 – 12.01.2018. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 021.307.44.09.[110] din data 2017-10-23

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI

ORGANIZEAZĂ

În ziua de 16.11.2017, ora 09,00 la sediul Centrului de Sănătate din str. Dr. Grozovici nr. 6, sector 2, Sala de Consiliu, etajul 3, în conformitate cu prevederile legale

Pentru ocuparea a 4 (patru) posturi

-  2 posturi de asistent medical la Spital –Secţia Sterilizare şi la Ambulatoriul de Specialitate - Sterilizare 

Drepturi salariale: salariul de bază 2.078 lei – 2.256 lei, spor vechime 7%-32% din salariul de bază, spor condiţii periculoase de muncă 10%/15% din salariul de bază, bonuri de masă şi alte beneficii conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă RATB ;

-  2 posturi de asistent medical principal cu ½ normă de lucru la Spital - Sectia A.T.I. şi Bloc Operator

 Drepturi salariale: Salariul de bază 2.350 lei – 2.448 lei (1.175 lei – 1.224 lei), spor vechime 7%-32% din salariul de bază, spor conditii periculoase 50/75% din salariul de bază, bonuri de masă şi alte beneficii conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă RATB.

Condiţii de înscriere la concurs:

 • Absolvenţi ai învăţământului superior de 3 ani în specialitate sau,      
 • Absolvenţi ai şcolilor postliceale sanitare sau echivalentă de specialitate – asistent medical generalist sau,
 • Absolventi ai scolilor postliceale prin echivalare conf. HG nr. 797/1997- asistent medical generalist;
 • Posesori certificat membru OAMGMAMR vizat la zi,
 • Apt medical.
 • Pentru posturile de asistent medical principal vor putea participa numai posesorii certificatului de grad principal

Concursul va consta în următoarele probe:

 • Selecţia dosarelor de concurs
 • Proba scrisă tip sinteză (3 ore)
 • Proba orală
 • Selectia dosarelor constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la concurs şi se notează cu <admis> sau <respins>
 • Pot participa la proba următoare numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă;
 • Nota minimă de admitere la proba scrisă este 7 (şapte) ;
 • La proba orală vor participa doar candidaţii care au obţinut minim nota 7 la proba scrisă.

Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

 • Copie act identitate;
 • Cazier judiciar fără înscrisuri;
 • Copie carnet de muncă sau alte documente care să ateste vechimea în muncă/specialitate;
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 
 • C.V. privind activitatea desfăşurată;
 • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • Cerere de înscriere la concurs.

           Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate sau în copii legalizate.

Înscrierile se fac la sediul R.A.T.B. din b-dul Dinicu Golescu nr. 1, sector 1, Serviciul Resurse Umane – Biroul Resurse Umane Alte Structuri, în perioada 20.10.2017 – 09.11.2017. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 021.307.44.09.[109] din data 2017-08-03

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI ORGANIZEAZĂ

 

În ziua de 29.08.2017, ora 09,00 la sediul Centrului de Sănătate din str. Dr. Grozovici nr. 6, sector 2, Sala de Consiliu, etajul 3, în conformitate cu prevederile legale

CONCURS

Pentru ocuparea a 3 (trei) posturi

-  Asistent medical sef  

Drepturi salariale: salariul de bază 1.985 lei – 2.255 lei, spor vechime 7%-32% din salariul de bază, indemnizatie de conducere 20% din salariul de bază, bonuri de masă şi alte beneficii conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă RATB

Asistent medical - Ambulatoriu de Specialitate – Cabinet Medicina Interna

-  Asistent medical - Spital – Secţia A.T.I.

Drepturi salariale : Salariul de bază 1.475 lei – 1.643 lei, spor vechime 7%-32% din salariul de bază, spor conditii periculoase 0/75% din salariul de bază, bonuri de masă şi alte beneficii conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă RATB

Condiţii de înscriere la concurs:

 • Absolvenţi ai învăţământului superior de 3 ani în specialitate sau,      
 • Absolvenţi ai şcolilor postliceale sanitare sau echivalentă de specialitate – asistent medical generalist sau,
 • Absolventi ai scolilor postliceale prin echivalare conf. HG nr. 797/1997- asistent medical generalist;
 • Posesori certificat membru OAMGMAMR vizat la zi,
 • Apt medical.
 • Pentru postul de asistent medical şef vor putea participa asistenţi medicali principali generalişti, cu o vechime ca asistent medical principal de cel putin 5 ani.

Concursul va consta în următoarele probe:

 • Selecţia dosarelor de concurs
 • Proba scrisă tip sinteză (3 ore)
 • Proba orală
 • Selectia dosarelor constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la concurs şi se notează cu <admis> sau <respins>
 • Pot participa la proba următoare numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă;
 • Nota minimă de admitere la proba scrisă este 7 (şapte) ;
 • La proba orală vor participa doar candidaţii care au obţinut minim nota 7 la proba scrisă.

Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

 • Copie act identitate;
 • Cazier judiciar fără înscrisuri;
 • Copie carnet de muncă sau alte documente care să ateste vechimea în muncă/specialitate;
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 
 • C.V. privind activitatea desfăşurată;
 • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • Cerere de înscriere la concurs.

 

           Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate sau în copii legalizate.

Înscrierile se fac la sediul R.A.T.B. din b-dul Dinicu Golescu nr. 1, sector 1, Serviciul Managementul Resurselor Umane – Biroul Personal Direcţie, în perioada 02.08.2017 – 23.08.2017.Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 021.307.44.09.[108] din data 2017-07-17

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI ORGANIZEAZĂ CONCURS

În ziua de 10.08.2017, ora 9,00 la sediul Centrului de Sănătate din str. Dr. Grozovici nr. 4-6, sector 2, Sala de Consiliu, etajul 3

În conformitate cu prevederile legale

Pentru ocuparea unuipost de telefonist, perioadă determinată

Salariul de bază 1.455 lei – 1.475 lei

spor vechime 7%-32% din salariul de bază, bonuri de masă şi alte beneficii conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă RATB

Concursul va consta în următoarele probe:

 • Selecţia dosarelor de concurs
 • Proba scrisă tip grila ( 3 ore)
 • Selectia dosarelor constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la concurs şi se notează cu <admis> sau <respins>
 • Pot participa la proba următoare numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă
 • Nota minimă de admitere la proba scrisă este 7 (şapte) ; va fi declarat admis candidatul care va obţine cel puţin nota minimă;
 • In caz de egalitate postul se vor pune intrebări suplimentare de departajare din tematică ; 

Condiţii de înscriere la concurs:

 • Absolvenţi de liceu,
 •  Apt medical

Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

 •   Copie act identitate;
 •   Cazier judiciar fără înscrisuri
 •   Copie carnet  de muncă sau alte documente care să ateste vechimea în specialitate;
 •   Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor  specializări; 
 •   C.V. privind activitatea desfăşurată;
 •   Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 •   Cerere de înscriere la concurs.

           Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate sau în copii legalizate.

Înscrierile se fac la sediul R.A.T.B. din b-dul Dinicu Golescu nr. 1, sector 1, Serviciul Managementul Resurselor Umane – Biroul Personal Direcţie, în perioada 17.07.2017 – 04.08.2017.Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 021.307.44.09.[107] din data 2017-07-17

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI ORGANIZEAZĂ CONCURS

În ziua de 10.08.2017, ora 09,00 la sediul Centrului de Sănătate din str. Dr. Grozovici nr. 6, sector 2, Sala de Consiliu, etajul 3

Pentru ocuparea  a  4 posturi de asistent medical:

-  Ambulatoriu de Specialitate – Cabinet O.R.L.

-  Ambulatoriu de Specialitate – Sterilizare

-  Spital – Secţia Sterilizare

-  Spital – Secţia Chirurgie

În conformitate cu prevederile legale

Salariul de bază 1.475 lei – 1.643 lei

spor vechime 7%-32% din salariul de bază, spor conditii periculoase 0/15% din salariul de bază, bonuri de masă şi alte beneficii conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă RATB

Condiţii de înscriere la concurs:

 • Absolvenţi ai învăţământului superior de 3 ani în specialitate sau,       
 • Absolvenţi ai şcolilor postliceale sanitare sau echivalentă de specialitate – asistent medical generalist sau,
 • Absolventi ai scolilor postliceale prin echivalare conf. HG nr. 797/1997- asistent medical generalist;
 • Posesori certificat membru OAMGMAMR vizat la zi,
 • Apt medical.

Concursul va consta în următoarele probe:

 • Selecţia dosarelor de concurs
 • Proba scrisă tip sinteză (3 ore)
 • Proba orală
 • Selectia dosarelor constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la concurs şi se notează cu <admis> sau <respins>
 • Pot participa la proba următoare numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă;
 • Nota minimă de admitere la proba scrisă este 7 (şapte) ;
 • La proba orală vor participa doar candidaţii care au obţinut minim nota 7 la proba scrisă.

Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

 • Copie act identitate;
 • Cazier judiciar fără înscrisuri;
 • Copie carnet de muncă sau alte documente care să ateste vechimea în muncă/specialitate;
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 
 • C.V. privind activitatea desfăşurată;
 • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • Cerere de înscriere la concurs.

           Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate sau în copii legalizate.

Înscrierile se fac la sediul R.A.T.B. din b-dul Dinicu Golescu nr. 1, sector 1, Serviciul Managementul Resurselor Umane – Biroul Personal Direcţie, în perioada 17.07.2017 – 04.08.2017.Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 021.307.44.09.[106] din data 2017-06-21

A N U N Ţ

Concursul organizat pentru ocuparea a două posturi vacante de asistent medical la Ambulatoriu de Specialitate, Cabinet Oftalmologie şi Cabinet Ginecologie se va desfăşura în ziua de 28.06.2017, ora 09,00 la sediul Centrului de Sănătate din str. dr. Grozovici nr. 6, sector 2, Sala de consiliu, etajul 3.[105] din data 2017-06-06

A N U N Ţ

Din motive obiective, concursul organizat în ziua de 08.06.2017, ora 09,00 la sediul Centrului de Sănătate din str. dr. Grozovici nr. 6, sector 2, Sala de consiliu, etajul 3, pentru ocuparea a două posturi vacante de asistent medical la Ambulatoriu de Specialitate, Cabinet Oftalmologie şi Cabinet Ginecologie se amână pentru o dată ce va fi anunţată ulterior.[104] din data 2017-05-10

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI ORGANIZEAZĂ
CONCURS

pentru ocuparea unui post de conducător autobuz instructor
             (limitele de salarizare pentru  postul  de conducător autobuz  instructor: 2.350 lei – 2.448 lei)

  în ziua de  12 iunie  2017, ora 900, la sediul RATB din B-dul. Theodor Pallady, nr. 64, sector 3, Bucureşti,
în conformitate cu prevederile legale

 

Concursul va consta în următoarele probe:

 • selectarea dosarelor de înscriere
 • probă scrisă cu durata de 3 ore
 • interviu, dacă este cazul.

Selecţia dosarelor constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la concurs şi se notează cu “ADMIS” sau “RESPINS”.

Pot participa la proba următoare numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă.

Nota minima de admitere este 7 (şapte) şi va fi declarat “ADMIS” candidatul cu nota cea mai mare.

În situaţia în care mai mulţi candidaţi au obţinut note egale la proba scrisă, departajarea se va face prin  interviu, fiind declarat “ADMIS” candidatul cu nota cea mai mare la interviu.

Condiţii de înscriere la concurs:

 • Studii medii – liceu
 • Permis de conducere categoriile B, C, D
 • Atestat de pregătire profesională a instructorilor de conducere auto categoriile  B,C,D
 • Apt medical.

Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

 • Copie act de identitate
 • Copie carnet de muncă sau alte documente care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate
 • Copie diplomă de studii
 • Permis de conducere categoriile B,C, D
 • Atestat de pregătire profesională a instructorilor de conducere auto categoriile  B,C,D
 •  C.V. privind activitatea desfăşurată
 • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
 • Cererea de înscriere la concurs
 • Cazier  judiciar fără înscrisuri

Copiile actelor prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, în vederea certificării pentru conformitate sau în copii legalizate.

Înscrierile se fac la sediul RATB din B-dul. Dinicu Golescu nr. 1, sector 1,Bucureşti – Biroul Personal Direcţie (etaj.2)  în perioada 11.05.2017 -31.05.2017. Termenul limită de depunere a dosarului este data de 31.05.2017, ora 1500 .

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 021.307.44.48[103] din data 2017-05-05

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI
ORGANIZEAZĂ

În ziua de 08.06.2017, ora 09,00 la sediul Centrului de Sănătate din str. Dr. Grozovici nr. 6, sector 2, Sala de Consiliu, etajul 3
În conformitate cu prevederile legale

Pentru ocuparea  a  2 posturi de asistent medical în Ambulatoriu de Specialitate –

-  Cabinet Ginecologie
  -  Cabinet Oftalmologie

Salariul de bază 1.475 lei – 1.643 lei

spor vechime 7%-32% din salariul de bază, spor conditii periculoase 0/5% din salariul de bază, bonuri de masă şi alte beneficii conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă RATB

Condiţii de înscriere la concurs:

 • Absolvenţi ai învăţământului superior de 3 ani în specialitate sau,      
 • Absolvenţi ai şcolilor postliceale sanitare sau echivalentă de specialitate – asistent medical generalist sau,
 • Absolventi ai scolilor postliceale prin echivalare conf. HG nr. 797/1997- asistent medical generalist;
 • Posesori certificat membru OAMGMAMR vizat la zi,
 • Apt medical.

Concursul va consta în următoarele probe:

 • Selecţia dosarelor de concurs
 • Proba scrisă tip sinteză (3 ore)
 • Proba orală
 • Selectia dosarelor constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la concurs şi se notează cu <admis> sau <respins>
 • Pot participa la proba următoare numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă;
 • Nota minimă de admitere la proba scrisă este 7 (şapte) ;
 • La proba orală vor participa doar candidaţii care au obţinut minim nota 7 la proba scrisă.

Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

 • Copie act identitate;
 • Cazier judiciar fără înscrisuri;
 • Copie carnet de muncă sau alte documente care să ateste vechimea în muncă/specialitate;
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 
 • C.V. privind activitatea desfăşurată;
 • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • Cerere de înscriere la concurs.

Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate sau în copii legalizate.

Înscrierile se fac la sediul R.A.T.B. din b-dul Dinicu Golescu nr. 1, sector 1, Serviciul Managementul Resurselor Umane – Biroul Personal Direcţie, în perioada 05.05.2017 – 25.05.2017.Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 021.307.44.09[102] din data 2017-04-07

Regia Autonomă de Transport Bucureşti, punct de lucru Uzina de Reparaţii, angajează

macaragii grupa C.

Condiţii de angajare:

 • Absolvent curs de calificare în meseria de macaragiu;
 • Posesor autorizaţie ISCIR;
 • Apt medical.

Acte necesare:

 • Carnet de muncă copie şi original;
 • Carte de identitate copie şi original;
 • Certificat curs calificare pentru meseria de macaragiu copie şi original;
 • Autorizaţie ISCIR, însoţită de talonul pentru vize anual copie şi original;
 • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • Certificat de cazier judiciar fără înscrisuri judiciare în original.

Cererile se depun la Uzina de Reparaţii Biroul Personal Administrativ, situat în starada Dr. Grozovici nr. 2-4, sector 2, Bucureşti. Telefon: 021.318.34.34 sau 031.437.80.42.[44] din data 2017-04-03

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI

ORGANIZEAZĂ

În ziua de 04.05.2017, ora 09,00 la sediul Centrului de Sănătate din str. Dr. Grozovici nr. 6, sector 2, Sala de Consiliu, etajul 3

În conformitate cu prevederile legale

Pentru ocuparea unui post de casier

Salariul de bază 1.460 lei – 1.500 lei

spor vechime 7%-32% din salariul de bază, spor condiţii vătămătoare 8% din salariul de bază, bonuri de masă şi alte beneficii conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă RATB

Condiţii de înscriere la concurs:

 • Absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat
 • Cunoştinţe operare PC;
 • Apt medical.
 • Vârsta minimă 21 de ani.

Concursul va consta în următoarele probe:

 • Selecţia dosarelor de concurs
 • Proba scrisă tip grilă cu durata de 3 (trei) ore
 • Selectia dosarelor constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la concurs şi se notează cu <admis> sau <respins>
 • Pot participa la proba următoare numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă
 • Nota minimă de admitere la proba scrisă este 7 (şapte) ; va fi declarat admis candidatul care va obţine cel puţin nota minimă;
 • În caz de egalitate departajarea se va face prin întrebări suplimentare din cadrul tematicii

Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

 • Copie act identitate;
 • Cazier judiciar fără înscrisuri;
 • Copie carnet de muncă sau alte documente care să ateste vechimea în muncă/specialitate;
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 
 • C.V. privind activitatea desfăşurată;
 • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • Cerere de înscriere la concurs.

 

           Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate sau în copii legalizate.

Înscrierile se fac la sediul R.A.T.B. din b-dul Dinicu Golescu nr.1, sector 1, Serviciul Managementul Resurselor Umane – Biroul Personal Direcţie, în perioada 03.04.2017-24.04.2017.

          Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 021.307.44.09

[43] din data 2017-04-03

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI

ORGANIZEAZĂ

În ziua de 04.05.2017, ora 09,00 la sediul Centrului de Sănătate din str. Dr. Grozovici nr. 6, sector 2, Sala de Consiliu, etajul 3

În conformitate cu prevederile legale

Pentru ocuparea unui post de statistician medical
în cadrul Biroului Evidenţă Statistică şi Contracte Economice

Salariul de bază 1.475 lei – 1.643 lei

spor vechime 7%-32% din salariul de bază, bonuri de masă şi alte beneficii conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă RATB

Condiţii de înscriere la concurs:

 • Absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat
 • Cunoştinţe operare PC;
 • Apt medical, vârsta minimă 21 ani.

Concursul va consta în următoarele probe:

 • Selecţia dosarelor de concurs
 • Proba scrisă tip grilă cu durata de 3 (trei) ore
 • Selectia dosarelor constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la concurs şi se notează cu <admis> sau <respins>
 • Pot participa la proba următoare numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă
 • Nota minimă de admitere la proba scrisă este 7 (şapte) ; va fi declarat admis candidatul care va obţine cel puţin nota minimă;
 • În caz de egalitate departajarea se va face printr-o probă practică în care se testează abilităţile de operare PC(Microsoft Office Excel, Word, Outlook). Dacă egalitatea persistă, comisia va pune întrebări suplimentare de departajare din cadrul tematicii

Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

 • Copie act identitate;
 • Cazier judiciar fără înscrisuri;
 • Copie carnet de muncă sau alte documente care să ateste vechimea în muncă/specialitate;
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 
 • C.V. privind activitatea desfăşurată;
 • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • Cerere de înscriere la concurs.

 

           Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate sau în copii legalizate.

Înscrierile se fac la sediul R.A.T.B. din b-dul Dinicu Golescu nr.1, sector 1, Serviciul Managementul Resurselor Umane – Biroul Personal Direcţie, în perioada 03.04.2017– 24.04.2017

          Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 021.307.44.09[42] din data 2017-04-03

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI

ORGANIZEAZĂ

În ziua de 04.05.2017, ora 09,00 la sediul Centrului de Sănătate din str. Dr. Grozovici nr. 6, sector 2, Sala de Consiliu, etajul 3

În conformitate cu prevederile legale

Pentru ocuparea a unui post de asistent medical – Laborator Analize Medicale – Ambulatoriul de Specialitate

Salariul de bază 1.475 lei – 1.643 lei

spor vechime 7%-32% din salariul de bază, spor condiţii periculoase 20% din salariul de bază, bonuri de masă şi alte beneficii conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă RATB

Condiţii de înscriere la concurs:

 • Absolvenţi ai învăţământului superior de 3 ani în specialitate laborator sau generalist;      
 • Absolvenţi ai şcolilor postliceale sanitare sau echivalentă de specialitate –  asistent medical de laborator sau generalist;
 • Absolvenţi ai scolilor postliceale prin echivalare conf. HG nr. 797/1997- asistent medical de laborator sau generalist;
 • Se pot înscrie asistenţi medicali, cu sau fără grad principal;
 • Asistenţii medicali generalişti înscrişi au obligatia ca pe parcursul a 12 luni de la angajare să obţină diploma de specializare Laborator, în condiţii legale;
 • Posesori certificat membru OAMGMAMR vizat la zi,
 • Apt medical.

Concursul va consta în următoarele probe:

 • Selecţia dosarelor de concurs
 • Proba scrisă tip grilă cu durata de 3 (trei) ore

 

 • Selectia dosarelor constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la concurs şi se notează cu <admis> sau <respins>
 • Pot participa la proba următoare numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă
 • Nota minimă de admitere la proba scrisă este 7 (şapte) ; va fi declarat admis candidatul care va obţine cel puţin nota minimă;
 • În caz de egalitate departajarea se va face prin întrebari suplimentare din cadrul tematicii.

Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

 • Copie act identitate;
 • Cazier judiciar fără înscrisuri;
 • Copie carnet de muncă sau alte documente care să ateste vechimea în muncă/specialitate;
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 
 • C.V. privind activitatea desfăşurată;
 • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • Cerere de înscriere la concurs.

           Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate sau în copii legalizate.

Înscrierile se fac la sediul R.A.T.B. din b-dul Dinicu Golescu nr.1, sector 1, Serviciul Managementul Resurselor Umane – Biroul Personal Direcţie, în perioada 03.04.2017– 24.04.2017

          Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 021.307.44.09[41] din data 2017-04-03

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI

ORGANIZEAZĂ

În ziua de 04.05.2017, ora 9,00 la sediul Centrului de Sănătate din str. Dr. Grozovici nr. 4-6, sector 2, Sala de Consiliu, etajul 3

În conformitate cu prevederile legale

Pentru ocuparea a 2 posturi de ingrijitoare

Salariul de bază 1.450 lei – 1.475 lei

spor vechime 7%-32%, din salariul de bază, spor condiţii periculoase 10/15% din salariul de bază, bonuri de masă şi alte beneficii conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă RATB

 

Condiţii de înscriere la concurs:

 • Şcoala generală, apt medical,
 • Constituie un avantaj experienţa în domeniu pe post de îngrijitor

Concursul va consta în următoarele probe:

 • Selecţia dosarelor de concurs
 • Proba scrisă tip grilă (3 ore)
 • Selectia dosarelor constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la concurs şi se notează cu <admis> sau <respins>
 • Pot participa la proba următoare numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă
 • Nota minimă de admitere la proba scrisă este 6 (şapte) ; va fi declarat admis candidatul care va obţine cel puţin nota minimă;
 • In caz de egalitate postul va fi ocupat de candidatul cu o experienţă mai îndelungată ; 
 • Dacă egalitatea persistă se vor pune intrebări suplimentare de departajare din tematică.

 

Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

 •   Copie act identitate;
 •  Cazier judiciar fără înscrisuri;
 •   Copie carnet  de muncă sau alte documente care să ateste vechimea în specialitate;
 •   Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor   specializări; 
 •   C.V. privind activitatea desfăşurată;
 •   Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 •   Cerere de înscriere la concurs.

 

Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate sau în copii legalizate.

Înscrierile se fac la sediul R.A.T.B. din b-dul Dinicu Golescu nr.1, sector 1, Serviciul Managementul Resurselor Umane – Biroul Personal Direcţie, în perioada 03.04.2017 – 24.04.2017.Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 021.307.44.09[40] din data 2017-04-03

REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT BUCUREŞTI

ORGANIZEAZĂ

În ziua de 27.04.2017, ora 09,00 la sediul Centrului de Sănătate din str. Dr. Grozovici nr. 6, sector 2, Sala de Consiliu, etajul 3

În conformitate cu prevederile legale

Pentru ocuparea a 3 posturi de asistent medical în Spital - Camera de Gardă
- Secţia Chirurgie
- Secţia Interne

Salariul de bază 1.475 lei – 1.643 lei

spor vechime 7%-32% din salariul de bază, spor condiţii periculoase 0/15% din salariul de bază, bonuri de masă şi alte beneficii conform prevederilor Contractului Colectiv de Muncă RATB

Condiţii de înscriere la concurs:

 • Absolvenţi ai învăţământului superior de 3 ani în specialitate sau,      
 • Absolvenţi ai şcolilor postliceale sanitare sau echivalentă de specialitate – asistent medical generalist sau,
 • Absolventi ai scolilor postliceale prin echivalare conf. HG nr. 797/1997- asistent medical generalist;
 • Posesori certificat membru OAMGMAMR vizat la zi,
 • Apt medical.

Concursul va consta în următoarele probe:

 • Selecţia dosarelor de concurs
 • Proba scrisă tip sinteză (3 ore)
 • Proba orală
 • Selectia dosarelor constă în verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la concurs şi se notează cu <admis> sau <respins>
 • Pot participa la proba următoare numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă;
 • Nota minimă de admitere la proba scrisă este 7 (şapte) ;
 • La proba orală vor participa doar candidaţii care au obţinut minim nota 7 la proba scrisă.

Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

 • Copie act identitate;
 • Cazier judiciar fără înscrisuri;
 • Copie carnet de muncă sau alte documente care să ateste vechimea în muncă/specialitate;
 • Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 
 • C.V. privind activitatea desfăşurată;
 • Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • Cerere de înscriere la concurs.

 

           Copiile de pe actele prevăzute se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate sau în copii legalizate.

Înscrierile se fac la sediul R.A.T.B. din b-dul Dinicu Golescu nr. 1, sector 1, Serviciul Managementul Resurselor Umane – Biroul Personal Direcţie, în perioada 03.04.2017 – 24.04.2017.Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 021.307.44.09