Centrul de sănătateCENTRUL DE SANATATE - STB SA , situat în str. Dr. Grozovici, nr.6, sector 2, este o unitate sanitară fără personalitate juridică.
In anul 1991, cu aprobarea Ministrului Sănătăţii nr.4070/1991, STB SA preia în structura sa organizatorică dispensarele medicale şi policlinica de specialitate de la Spitalul Colentina, unităţi sanitare care au funcţionat in structura sa in perioada 1937 - 1983.

Intrucât clădirea care adăpostea aceste unităţi era avariată, Consiliul de Administraţie al STB SA a hotărât, în anul 1992, construcţia la aceeaşi adresă a unui complex de sănătate integrat, care să asigure asistenţa medicală de calitate, în condiţii de eficienţă economică ridicată.

Acest complex cuprindea în 1997 o Policlinică la care, începând cu 1998 s-a adăugat un spital, toate fiind apoi comasate într-un organism unic cu denumirea CENTRUL DE SANATATE - STB SA.

Incepând cu anul 2000, Centrul de Sănătate - STB SA a încheiat anual contracte de prestări servicii medicale cu Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti pentru: spital, ambulatoriu de specialitate şi recuperare medicală în ambulatoriu.

Daca aţi beneficiat de serviciile noastre, vă rugăm completaţi chestionarul de satisfacţie.

  SPECIFICUL DE ACTIVITATE A UNITATII:

- consultaţii profilactice;
- consultaţii de specialitate;
- tratamente ambulatorii;
- consultaţii şi tratamente spitalicesti.

  AMBULATORIU DE SPECIALITATE:

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ACORDATE IN AMBULATORIUL DE SPECIALITATE SI DE RECUPERARE-REABILITARE A SANATATII

  PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZA

1. Consultaţia medicală de specialitate se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau un alt medic de specialitate pentru care asiguratul a avut biletul de trimitere iniţial eliberat de medicul de familie, precum şi pe baza scrisorii medicale şi a biletului de ieşire din spital, după caz.

2. Biletul de trimitere este formular cu regim special, unic pe ţară, care se întocmeşte în trei exemplare. Un exemplar rămâne la medicul care a făcut trimiterea şi două exemplare sunt înmânate asiguratului, care le depune la medicul specialist. Medicul specialist păstrează un exemplar şi depune la Casa de Asigurări de Sănătate celalalt exemplar, cu ocazia raportării lunare a activităţii.

3. Consultaţia medicală de specialitate cuprinde:

- anamneză, examenul clinic general, examenul clinic specific specialităţii respective, stabilirea protocolului de explorari şi/sau interpretarea integrativă a explorărilor şi analizelor de laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie şi/sau a medicului de specialitate, în vederea stabilirii diagnosticului
- unele manevre specifice pe care medicul de specialitate le considera necesare
- stabilirea conduitei terapeutice şi/sau prescrierea tratamentului medical şi igieno-dietetic, precum şi instruirea în legşturş cu măsurile terapeutice şi profilactice

4. Casa de Asigurări de Sănătate suportă contravaloarea a maximum trei consultaţii, din care, prima consultaţie este iniţială şi urmatoarele două sunt consultaţii de control pentru stabilirea diagnosticului şi tratamentului, dacă medicul specialist consideră la prima consultaţie că sunt necesare investigaţii suplimentare pentru confirmarea diagnosticului de prezumţie, cu al căror rezultat pacientul se prezintă în alte zile.

5. Casa de Asigurări de Sănătate suportă contravaloarea a două consultaţii pentru cazurile cu diagnostic confirmat, pentru care nu s-a stabilit schema terapeutică, care sunt considerate consultaţii de control.

6. Se consideră consultaţie iniţială prima prezentare a unui pacient în ambulatoriul de specialitate, la un anumit medic pentru o anumită afecţiune, în vederea stabilirii diagnosticului şi tratamentului, inclusiv preluarea unui pacient externat din spital pe baza biletului de ieşire din spital, pentru afecţiunile diagnosticate, caz nou, în cursul internarii. Se considera caz nou stabilirea pentru prima dată a unui anumit diagnostic.

7. Se consideră consultaţie de control:

- prezentările ulterioare ale unui pacient la acelaşi medic (în afara primei prezentări) pentru acelaşi diagnostic pentru reevaluarea tratamentului, pentru efectuarea unor manevre terapeutice sau aplicarea unor tratamente stabilite de medic, pentru care este necesară prezentarea repetată a pacientului la cabinet, până la vindecare sau stabilizare;
- controalele periodice ale unui pacient cu un diagnostic cunoscut, inclusiv controale după internări pentru acelaşi diagnostic pentru reevaluarea stării de sănătate şi a tratamentului;
- controale după o intervenţie chirurgicală şi ortopedică până la vindecare (inclusiv pansamentul plăgii, scoaterea firelor şi manevrele chirurgicale impuse de anumite complicaţii minore, scoaterea ghipsului)

  PACHETUL DE SERVICII MEDICALE PENTRU PERSOANELE CARE SE ASIGURA FACULTATIV

1. Consultaţie medicală iniţială pentru constatarea situaţiei de urgenţă (include toate serviciile medicale necesare, în limita competenţei medicului de specialitate acordate pentru rezolvarea situaţiei care pune în pericol viaţa pacientului şi/sau bilet de trimitere pentru internare în spital pentru cazurile care depăşesc posibilităţile de rezolvare în ambulatoriul de specialitate

2. Consultaţie medicală iniţială pentru depistarea de boli cu potenţial endemo-epidemic (examen obiectiv, diagnostic prezumptiv, trimiterea la spitale de specialitate pentru confirmare şi tratament)

- Cabinet oftalmologie;
- Cabinet medicina internă;
- Cabinet chirurgie generală;
- Cabinet ginecologie;
- Cabinet ORL;

- Cabinet psihiatrie;
- Cabinet neurologie;
- Cabinet reumatologie;
- Cabinet medicina muncii;
- Serviciu explorări funcţionale;
- Serviciu sterilizare.

Dotarea ambulatoriului de specialitate: ecograf, electrocardiograf, optotip, trusă lentile, biomicroscop, tonometru, dioptimetru, oftalmoscop, instrumentar oftalmologic, rectoscop, oscilometru, spirometru, negatoscop, truse instrumentare chirurgicale, audiometru, aspirator secreţii, truse ORL, truse chiuretaj, colposcop, tensiometre şi alt instrumentar specific, 2 pupinele,2 autoclave.

  CRITERII DE INTERNARE

Asistenţa medicală spitalicească se asigură cu respectarea următoarelor criterii:

1. Urgenţele medico-chirurgicale şi situaţiile în care este pusă în pericol viaţa pacientului, care necesită supraveghere medicală continuă;
2. Diagnosticul nu poate fi stabilit în ambulatoriu;
3. Tratamentul nu poate fi aplicat în condiţiile asistenţei medicale ambulatorii;
4. Alte situaţii bine justificate de către medicul care face internarea şi avizate de medicul coordonator.

Menţionam că toate internările se fac în concordanţă cu structura pe specialităţi, în secţiile şi compartimentele spitalului. Asistenţa medicală în spitalul nostru se acordă în regim de spitalizare continuă.

Serviciile medicale spitaliceşti sunt preventive, curative şi paliative şi cuprind:

1. Consultaţii
2. Investigaţii
3. Stabilirea diagnosticului
4. Tratamente medicale şi chirurgicale
5. Ingrijire, recuperare, medicamente, materiale sanitare, cazare şi masă.

Serviciile medicale spitaliceşti se acordă asiguraţlor pe baza recomandării de internare (bilet de trimitere) din partea medicului de familie sau a medicului de specialitate din ambulatorii aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate.

Excepţie fac urgenţele medico-chirurgicale sau bolile cu potenţial endemo-epidemic, care necesită izolare şi tratament.

In situaţia în care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat, spitalul acordă serviciile medicale de urgenţă, până când pacientul este echilibrat. La solicitarea pacientului care nu are calitatea de asigurat se poate face sau continua internarea, cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale.

  RECUPERARE MEDICALA:

- electrofizioterapie;
- kinetoterapie;
- masaj;
- saună.

  SERVICIUL PSIHOTEHNIC:

- laborator psihologic;
- psihoterapie;
- sala probe colective;

Centrul de sănătate STB SA efectuează analize medicale performante la cele mai avantajoase preţuri.

In incinta Centrului de Sănătate - STB SA funcţionează şi 12 cabinete de medicina de familie şi 10 cabinete de medicina dentară, organizate conf. OUG nr.124/98 în cabinete medicale individuale. Cabinetul de tehnică dentară funcţionează ca şi cabinet de practică individuală.

Telefon centrală : +4021 318 34 10
Telefon secretariat : +4021 318 34 30
Fax : +4021 318 34 26
Pentru sesizări, ne puteţi contacta la adresa: secretariat.cs@stbsa.ro

  IMPORTANT!

Incepând cu data de 09.11.2007, Centrul de Sănătate - STB SA deţine Certificat de agreare emis de Ministerul Transporturilor, pentru efectuarea controlului medical şi testării psihologice pentru personalul cu responsabilităţi în siguranţa circulatiei.